Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die het Rathenau Instituut besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Het Rathenau Instituut is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Het Rathenau Instituut is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.