• U moet ingelogd zijn om onderwerpen te kunnen volgen.

    Log-in als u al een account heeft of maak een gratis account aan.

Gezond verstand: publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg

Publieke kennisorganisaties produceren en leveren kennis voor beleid en beleidsmakers, waarmee de samenleving beter kan functioneren. De onderzoekers hebben gekeken naar de rol en positie van vier kennisorganisaties nadat per 1 januari 2015 de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet van kracht werden. Het gaat om RIVM, NIVEL, Trimbos-instituut en Vilans. Door de decentralisatie kwamen zorgtaken die tot dan toe door de Rijksoverheid werden uitgevoerd bij de gemeenten te liggen, die daarvoor kennis nodig hebben. Beleidsverantwoordelijkheid is wel gedecentraliseerd, maar de kennisinfrastructuur, die de nodige kennis kan leveren voor de uitvoering van het beleid, is ongemoeid gelaten.

Decentralisatie ondergraaft functie kennisorganisaties
De decentralisatie in de gezondheidszorg ondergraaft de traditionele functie van kennisorganisaties, concludeert het onderzoek. Naast het ondersteunen van de minister en het beleid op nationaal niveau, leveren zij verder ook kennis aan professionals, bijvoorbeeld door het opstellen van protocollen. Sinds verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar gemeenten zijn verschoven, ontstaan kennisvragen ook steeds meer op lokaal niveau. Hierdoor dreigt kennis te versnipperen. Het kennisaanbod is onoverzichtelijk voor de professional en kennis kan onvindbaar worden. De publieke kennisorganisaties spelen traditioneel een belangrijke rol in het synthetiseren en beschikbaar maken van kennis en zouden dat voor gemeenten in de nieuwe situatie ook kunnen doen. Er is echter onvoldoende nagedacht over wie hiervoor verantwoordelijk is.

Geld reserveren
Het ministerie van VWS, als eindverantwoordelijke, en de gemeenten zouden er daarom door monitoring en evalueren voor moeten waken, dat de traditionele taak van de kennisorganisaties gegarandeerd blijft en tegelijkertijd dat gemeenten ook van elkaar leren. Voor een betere afstemming van kennisvraag- en aanbod zouden gemeenten en VWS geld moeten reserveren zodat de publieke kennisorganisaties beter aan hun verantwoordelijkheden kunnen voldoen.

Het onderzoek ‘Gezond verstand’ van het Rathenau Instituut over publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg is uitgevoerd met medewerking van de genoemde kennisinstituten.

Publicatie
Lees het complete rapport: Faasse, P. en L. Koens, Gezond verstand - Publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017.