calendar tag arrow download print
datapublicatie
07 februari 2018

R&D-uitgaven Nederland naar financieringsbron (totaal)

De indicator laat de ontwikkeling zien van de R&D-uitgaven in Nederland naar de verschillende financieringsbronnen, zowel in miljoenen euro als % van het BBP.


Inhoudelijke toelichting
Hoewel de financiering vanuit alle bronnen een duidelijke toename laat zien vanaf 1990, is de toename van de financiering door bedrijven sterker dan bij de overheid. De toename vanuit het buitenland is relatief het grootste, maar dat komt ook vanwege het lage absolute niveau in 1990.

Bedrijven financieren ongeveer de helft van de in Nederland uitgevoerde R&D. Het aandeel van de overheid daalt van bijna de helft in 1990 tot ongeveer een derde vanaf 2012. Het aandeel van het buitenland neemt toe in de jaren negentig, en schommelt vanaf 1997 tussen 10 en 13 procent, maar stijgt tussen 2014 en 2015-16 van 12,5 naar 15,5%.

Definities
BBP
R&D

Meer cijfers
Download het excelbestand voor cijfers vanaf 1990