calendar tag arrow download
factsheet
10 januari 2018

Samenwerking in R&D

De factsheet gebruikt vier indicatoren om de publiek-private samenwerking in R&D in beeld te brengen.

Samenwerking in R&D kan voordelen opleveren voor het bedrijfsleven en voor publieke kennisinstellingen. In het Nederlandse topsectorenbeleid is het versterken van de publiek–private samenwerking bij R&D daarom een centrale beleidsdoelstelling.

In deze factsheet worden vier indicatoren gepresenteerd om de publiek-private samenwerking in R&D te duiden:

  1. Samenwerking van bedrijven met hoger-onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten volgens de Community Innovation Survey van Eurostat
  2. Financiering door bedrijven van onderzoek uitgevoerd door hoger-onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten
  3. De indicator ‘University-Industry collaboration in R&D’ in de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum
  4. De indicator ‘University-Industry Co-authorship’ in de University-Industry Research Connections and Cooperation (UIRC) ranking van CWTS

Samenwerking van innovatieve bedrijven met hoger-onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten

De Community Innovation Survey van Eurostat vraagt innovatieve bedrijven naar hun samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstituten bij hun innovatie-activiteiten. Onderstaande figuur laat zien welk deel van deze bedrijven met hoger-onderwijsinstellingen (universiteiten en HBO’s) samenwerkt. De figuur laat zien dat Nederlandse innovatieve bedrijven relatief iets vaker samenwerken met hoger-onderwijsinstellingen dan het gemiddelde voor de EU-28. Opvallend is verder dat grote bedrijven veel vaker samenwerken dan kleine en middelgrote bedrijven. Maar nog steeds werkt ruim 65% van de grote bedrijven niet samen.


De volgende figuur laat zien welk deel van de innovatieve bedrijven met onderzoeksinstituten (publiek en privaat) samenwerkt. Hier scoort Nederland lager dan een aantal landen waarmee Nederland zich vaak vergelijkt. Bovendien liggen de Nederlandse scores voor samenwerking met onderzoeksinstituten beduidend lager dan die voor samenwerking met hoger-onderwijsinstellingen.


Financiering door bedrijven van onderzoek uitgevoerd bij publieke kennisinstellingen

Een tweede manier om R&D samenwerking te duiden is door te kijken naar de financiering door bedrijven van onderzoek dat wordt uitgevoerd door hoger-onderwijsinstellingen en door onderzoeksinstituten. De volgende twee figuren laten zien dat:

  • Nederlandse bedrijven in vergelijking met andere landen een relatief groot deel van het onderzoek door hoger-onderwijsinstellingen (mede) financieren, en
  • Nederlandse bedrijven ten opzichte van de vergelijkingslanden het grootste aandeel hebben in de financiering van onderzoek uitgevoerd door onderzoeksinstituten (zoals TNO en de TO2-instituten).

Ten opzichte van 2014 is het aandeel financiering door bedrijven vrijwel gelijk bij de hoger-onderwijsinstellingen (van 7,7 naar 7,8%) en iets gedaald bij de onderzoeksinstituten (van 16,0 naar 13,6%).

University-Industry collaboration in R&D volgens de Global Competitiveness Index

Elk jaar brengt het World Economic Forum de Global Competitiveness Index uit. Deze komt tot stand door te kijken naar de uitkomsten van de Executive Opinion Survey (ondervraging van 13.000 managers in 140 landen). Een van de indicatoren in de Global Competitiveness Index meet specifiek ‘University-Industry collaboration in R&D’ (Indicator 12.04). De volgende figuur laat zien dat Nederland ten opzichte van de referentielanden relatief hoog scoort in 2017-2018. Nederland heeft op deze indicator de 5e positie in de Global Competitiveness Index. Vergelijking met cijfers voor de periode 2008-2009 laat zien dat de score van Nederland licht is gestegen.

University-Industry Research Connections and Cooperation (UIRC) ranking

De CWTS Leiden ranking biedt de mogelijkheid tot vergelijking van de samenwerking in onderzoek tussen industrie en de grootste research universiteiten wereldwijd (tot 2014 was er een separate UIRC ranking van CWTS). De score is gebaseerd op het aantal gezamenlijke publicaties van een universiteit met bedrijven.

De volgende figuur laat de ‘UIC-intensiteit’ (university-industry collaboration) zien van de 13 Nederlandse universiteiten. Deze indicator wordt gedefinieerd als het aandeel van de universiteit-industrie co-publicaties binnen de totale output van co-publicaties van de desbetreffende universiteit volgens het Web of Science. Met name de technische universiteiten van Eindhoven (>10%) en Delft scoren hoog, gevolgd door de Erasmus Universiteit. In de totale internationale rangorde scoort de TU Eindhoven de 2e plaats.

Relevante documenten