calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Nieuw onderzoek: sensordata voor veiligheid en leefbaarheid

nieuws
13 november 2018
politie openbare ruimte gemeente
Image
Het gebruik van sensoren is de afgelopen jaren sterk gestegen. Nederlandse burgers en bedrijven hebben naar schatting 1,5 miljoen beveiligingscamera’s. Ook politie en gemeenten zetten sensoren in om de leefbaarheid en veiligheid op straat te vergroten. Sensordata bieden, voorziet de politie, veel kansen voor slimme opsporing en effectieve handhaving.

Het Programma Sensing van de Nationale Politie begeleidt de toepassing van verschillende sensoren in het politiewerk, zoals automatische kentekenherkenning (ANPR) en bodycams. Ook loopt er een proef met het combineren van data uit verschillende bronnen. Door data van bijvoorbeeld nummerborden slim te combineren met camerabeelden en berichten uit open bronnen, zouden internationaal opererende bandieten sneller herkend en gepakt kunnen worden. De politie onderzoekt wat het gebruik van sensoren betekent voor het politievak en de maatschappelijke legitimiteit van het politieoptreden. Het Rathenau Instituut is door de Portefeuillehouder Digitalisering en Cybercrime van de Nationale Politie gevraagd hiernaar een onderzoek uit te voeren.

Waarom dit onderzoek?

Het gebruik van sensoren roept ethische en maatschappelijke vragen op. De politie wil daarom weten wat kan en mag, en wat burgers wenselijk vinden. Wat vinden burgers belangrijk bij het gebruik van sensordata door de politie, gemeenten, bedrijven en burgers? In welke situaties verwáchten burgers dat de politie sensoren benut om veiligheid en leefbaarheid te bevorderen? Tegenover welke vormen van inzet van sensoren staan burgers aarzelend, en waarom? Scherper inzicht hierin helpt de politie om sensoren en sensordata op een maatschappelijk verantwoorde manier in te zetten.

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken de perceptie van burgers ten aanzien van het gebruik van sensoren en sensordata om leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Data worden door de politie zelf verzameld maar kunnen ook afkomstig zijn van bedrijven, gemeenten en burgers. Dit onderzoek beantwoordt de volgende vragen: Welke sensoren zetten politie, bedrijven, gemeenten en burgers in? Welke ontwikkelingen kunnen we de komende jaren op dit vlak verwachten? Hoe denken we over publieke acceptatie van nieuwe digitale technologieën? Hoe verliep de discussie hierover de afgelopen jaren? Waarom vinden burgers het gebruik van sensoren in sommige situaties wel en in andere situaties niet wenselijk? En: welke factoren beïnvloeden de perceptie van burgers op dit vlak?

Hoe doen we dat?

We gaan in gesprek met burgers. In focusgroepen leggen we scenario’s voor en vragen: wat vindt u ervan dat sensoren in deze situatie worden ingezet, en waarom vindt u dat? Om goede scenario’s te bedenken doen we eerst literatuuronderzoek en interviewen we deskundigen. De resultaten hiervan publiceren we in twee toegankelijke artikelen, om publieke discussie over het gebruik van sensordata te stimuleren. Tenslotte analyseren we de uitkomsten van de focusgroepen en schrijven een eindrapport.  

Wat publiceren we?  

Het onderzoek levert toegankelijke en relevante informatie op voor beleid en besluitvorming. Het loopt van juni 2018 tot juni 2019. Het Rathenau Instituut publiceert in de loop van het onderzoek:

  • artikel over de inzet van sensordata voor leefbaarheid en veiligheid,
  • artikel over factoren die de acceptatie van burgers van de inzet van sensordata beïnvloeden,
  • artikel met belangrijkste bevindingen uit de focusgroepen en de toekomstscenario’s en:
  • eindrapport.

Contact

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Dhoya Snijders. (d.snijders@rathenau.nl).