calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Protocol voor de monitoring en evaluatie van de Toegepast Onderzoeksorganisaties in Nederland

Rapport
18 april 2016
Publieke kennisorganisaties
Image
Het Rathenau Instituut heeft een protocol opgesteld voor de monitoring en evaluatie van de zes instellingen voor toegepast onderzoek, de ‘TO2-instellingen’.

Downloads

Downloads

Samenvatting

Dit rapport presenteert het protocol voor de monitoring en evaluatie van de zes TO2-instellingen in Nederland. Het protocol is ontwikkeld door het Rathenau Instituut in overleg met de Directie Kennis & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken (als penvoerend departement voor deTO2-instellingen), de TO2-instellingen en de ministeries met een regievoerende rol ten aanzien van de TO2-instellingen.

Het protocol is een uitvloeisel van de “Visie op het toegepaste onderzoek” van de minister van Economische Zaken (EZ) in 2013.

Daarin kondigde het kabinet aan dat de zes TO2-instellingen eens per vier jaar zullen worden geëvalueerd op een vergelijkbare en eenduidige wijze.

Het beleidsdoel is om beter inzicht te krijgen in de geleverde kwaliteit en gerealiseerde impact van de TO2-instellingen om daarmee de aansturing van deze instellingen te verbeteren.

Voor EZ is het belangrijk dat de evaluatie zichtbaar maakt in hoeverre de zes TO2-instellingen hun taken vervullen binnen de gestelde randvoorwaarden en legitimering van overheidsingrijpen.

Er is geen directe relatie tussen de uitkomsten van de vierjaarlijkse evaluatie volgens het protocol en de toekenning van publieke financiering van de TO2-instellingen. Het is ook niet de bedoeling om een rangorde aan te brengen in de prestaties van deze organisaties. Daarvoor zijn de zes TO2-instellingen onderling te verschillend in takenpakket, schaal, scope en werkveld.

Het protocol dient niet alleen om de beleidsvorming ten aanzien van de TO2-instellingen van relevante informatie te voorzien. Het biedt ook de TO2-instellingen zelf een manier om zich te verantwoorden voor de besteding van publieke middelen en om zelf te leren van de beoordeling door een onafhankelijke evaluatiecommissie.

Een breder doel van het protocol is om meer inzicht te geven in de betekenis en het belang van de TO2-instellingen voor onderzoek en technologische ontwikkeling in Nederland, voor het concurrentievermogen van het bedrijfsleven en voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Het protocol is onderdeel van een traject waarin het ministerie van EZ wil komen tot een situatie waarin er –conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek– een evaluatiecyclus is die aansluit bij de cycli voor de innovatiecontracten en de strategische plannen van de TO2-instellingen.