calendar tag arrow download print
datapublicatie
29 november 2019

Baten Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron

De indicator laat de omvang en ontwikkeling zien van de inkomsten van alle Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron en zoemt in op de inkomstenbronnen van de afzonderlijke universiteiten.


Inhoudelijke toelichting
De totale baten van de universiteiten hebben zich sinds 2004 positief ontwikkeld, van 4,2 tot 7,3 miljard euro in 2018. De Rijksbijdrage blijft de grootste inkomstenbron voor de universiteiten, hoewel het aandeel ervan sinds 2004 is afgenomen van 61% tot 57%. Vooral de inkomsten uit "Werk voor derden" zijn sneller gestegen dan de Rijksbijdrage, waardoor het aandeel van deze inkomstenbron in de periode 2004-2018 is gegroeid, van 22% tot 26%. Sinds 2012 is dit percentage min of meer stabiel. Het aandeel Collegegelden groeide licht van 7% naar 10%. Het aandeel "Overige baten" loopt terug van 10% naar 8%.

De Universiteit Twente (UT) heeft van alle universiteiten het grootste aandeel Rijksbijdrage, met 63% van de totale baten. Bij de Erasmus Universiteit (EUR) bestaan de baten voor minder dan de helft (46%) uit de Rijksbijdrage en zijn de aandelen van het Werk voor derden (30%) en de Overige baten (15%) naar verhouding groot. Ook de Radboud Universiteit (RU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) verkrijgen 30% of meer van de inkomsten uit Werk voor derden. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft het laagste aandeel Werk voor derden (17%). Hierbij wel de kanttekening dat de opdrachten derden van VUmc niet zijn opgenomen in de jaarrekening van de universiteit (waar dat bij de meeste anderen wel het geval is). Het aandeel van de collegegelden, cursus-, les- en examengelden is bij Tilburg University (TiU) met 14% relatief groot. 

Voor een uitleg van de gebruikte afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

Meer cijfers
Download het excelbestand voor meerjarige cijfers per universiteit.