calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Feedback gevraagd op de internationale aanbeveling over AI en ethiek van UNESCO

nieuws
15 juli 2020

Foto: Shutterstock / Rathenau Instituut in samenwerking met UNESCO

Image
AI UNESCO
Een werkgever die middels artificiële intelligentie (AI) werknemers monitort, adaptieve leermiddelen in het onderwijs of robots die in magazijnen orders verzamelen. AI wordt op allerlei plekken in de samenleving ingezet. Dit roept vragen op. Want wanneer is de toepassing van deze nieuwe technologieën geoorloofd en wanneer moeten er grenzen aan worden gesteld? Een expertgroep van UNESCO werkt aan een internationale aanbeveling over AI en ethiek. Stakeholders en burgers worden uitgenodigd hier feedback op te geven via een virtuele consultatie en een enquête.

In het kort:

  • Een expertgroep van UNESCO werkt aan een internationale aanbeveling over AI en ethiek. Belanghebbenden en burgers worden uitgenodigd te reageren op de eerste conceptversie van de aanbeveling.
  • Op 27 en 28 juli 2020 vindt er een regionale, virtuele raadgeving plaats met verschillende stakeholders.
  • Via de online enquête kunnen alle burgers laten weten wat ze van de conceptversie vinden. Vul de enquête in via de link op deze pagina.

AI en ethiek: het belang van internationale afspraken

Artificiële Intelligentie (AI) wordt op tal van terreinen in onze samenleving toegepast, onder andere in het onderwijs, bij de politie of op de arbeidsmarkt. Welke impact hebben AI-toepassingen op deze sectoren of op ons gedrag? Welke maatschappelijke zorgen leven er over AI en hoe kunnen we tot goede afspraken komen over de inzet van kunstmatige intelligentie?

Omdat de toepassing van AI landsgrenzen overstijgt, is het belangrijk dat het gesprek over AI internationaal gevoerd wordt. Internationale, culturele waarden en belangen, die verschillend en complex zijn, dienen meegewogen te worden bij het formuleren van ethische en bestuurlijke richtlijnen.

Aanbeveling over ethiek en AI

Om te komen tot mondiale richtlijnen over AI en ethiek heeft UNESCO aan 24 experts uit de hele wereld gevraagd zich hierover te buigen. De experts hebben een eerst versie voor deze mondiale richtlijnen opgesteld. Nu volgen verschillende consultatieronden, zodat naast experts ook burgers en andere belanghebbenden mee kunnen denken over de mondiale richtlijnen over de ethiek van AI. Dit gebeurt onder andere via virtuele, regionale consultaties en enquêtes. De aanbeveling zal in november 2021 aan 195 lidstaten worden voorgelegd.

De 24 experts zijn verenigd in de AD Hoc Expert Group Ethics & AI. Het Rathenau Instituut vervult de rol van nationaal waarnemer en doet in die rol verslag van diverse bijeenkomsten.

Virtuele, regionale consultatie

De Nederlandse overheid en het Rathenau Instituut organiseren op verzoek van UNESCO gezamenlijk een virtuele, regionale consultatie voor West-Europa en de regio Noord-Amerika (start: 27 juli om 9:30 ’s ochtends tot 28 juli 16:30). Over de hele wereld zullen er tussen 7 juli en 8 augustus 2020 dergelijke virtuele consultaties georganiseerd worden.

Het belangrijkste doel van deze raadgevingen is om kritisch te kijken naar de conceptversie van de aanbeveling en feedback op het document te verzamelen. De feedback moet verschillende culturele waarden en regionale zorgen weergeven. Vertegenwoordigers van overheden, de wetenschap, de private sector, de burgersamenleving en jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan de consultatie.

Virtuele, regionale consultatie

Neem voor aanvullende informatie over de virtuele consultatie contact op met: Orio Ikebe of Adèle Ditaranto

Online enquête

Naast de virtuele consultatie met stakeholders is er een online enquête opgesteld. Het doel van de enquête is eveneens het verzamelen van feedback op de aanbeveling. Ook op die manier moet er meer inzicht komen in de ideeën en vragen die er leven rondom AI.

Via de enquête is het mogelijk om op alle verschillende onderdelen van de conceptversie van de aanbeveling te reageren. Er zijn in totaal 190 vragen, maar deze hoeven niet allemaal beantwoord te worden. Het invullen van enquête neemt ruim een uur in beslag. Dit is uiteraard afhankelijk hoe uitgebreid er op vragen wordt ingegaan. Het is mogelijk om een keuze te maken voor een van de voorgelegde antwoorden op vragen of om zelf ideeën te formuleren. De vragenlijst kan tussentijds opgeslagen worden en op een later moment worden hervat. Ook bestaat er de mogelijkheid om terug te gaan naar eerdere vragen. De enquête kan tot 31 juli 2020 ingevuld worden.

Resultaten

De resultaten van de enquête zullen door UNESCO worden verwerkt in een publiek toegankelijk werkdocument. De uitkomsten zullen gebruikt worden om de conceptversie van de aanbeveling aan te passen voor september 2020. De volgende stap in het proces is het opstellen van een nieuwe versie van de aanbeveling, die naar de lidstaten wordt gestuurd. Reacties van respondenten zullen niet openbaar worden gemaakt. De opslag van de data gebeurt op basis van de UNESCO Data Privacy Policy.

De enquête kan het beste worden geopend met de volgende browsers: Firefox (versie: 77.0.01 of Chrome (laatste versie). Bepaalde onderdelen van de enquête werken mogelijk niet met Internet Explorer.

Vul de enquête in