calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Toekenningen ERC per land, per universiteit en per domein

datapublicatie
05 december 2023
universiteit onderzoek Wetenschap
De Europese Onderzoeksraad (ERC) - opgericht in 2007 - stimuleert wetenschappelijke excellentie in Europa door onderzoekers in alle domeinen met elkaar te laten concurreren. In deze datapublicatie kijken we naar de tien landen met de meeste ERC-beurstoekenningen, naar het aantal toekenningen van de Starting Grants, Consolidator Grants en Advanced Grants aan Nederlandse universiteiten en naar het honoreringspercentage van ERC-beurzen per domein.

In het kort

  • Nederland staat met 1.167 ERC-beurstoekenningen op de vierde plek in Europa.
  • Nederland ontvangt 3,8 ERC-beurzen per 1.000 fte onderzoekers werkzaam in de publieke sector.
  • De Universiteit van Amsterdam haalde de meeste ERC-beurzen binnen van de Nederlandse universiteiten.

De ERC financiert zowel jonge, startende onderzoekers (ERC Starting Grants), als reeds gevestigde wetenschappers (ERC Consolidator Grants) en ervaren onderzoeksleiders (ERC Advanced Grants). Daarnaast is er de ‘ERC Proof of Concept’ (max. € 150.000), bedoeld om ERC-beurshouders te helpen de kloof te overbruggen tussen onderzoek en commercialisatie, en de 'ERC Synergy', bedoeld om samenwerking te stimuleren. Vanwege het andere karakter van deze beurzen, worden deze niet in deze datapublicatie meegenomen.

Hoe ziet de beursverdeling eruit voor de tien landen met de meeste ERC-beurstoekenningen?

Inhoudelijke toelichting
Nederland is zeer succesvol in het binnenhalen van Starting Grants, Consolidator Grants en Advanced Grants en staat met 1.167 beurstoekenningen op een vierde plek. Alleen het Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk behaalden meer ERC-beurzen. Gezien de grootte van Nederland is dit een zeer goede prestatie. In totaal zijn er 11.982 beurzen gegeven; Nederland ontvangt daar dus ruim 9% van. 


Hoe verhoudt het aantal ERC-beurzen zich tot het aantal actieve onderzoekers in een land?

Inhoudelijke toelichting
Nederland ontving in 2021 bijna 4 ERC-beurzen voor elke 1.000 fte aan onderzoekers werkzaam in de publieke sector. Dit is hoog, vergeleken met andere landen. Duitsland, dat in absolute aantallen de meeste ERC-beurzen ontving in 2021, ontvangt 1,3 ERC-beurs per 1.000 fte aan onderzoekers werkzaam in de publieke sector.

Hoeveel en welk type ERC-beurzen zijn er toegekend aan Nederlandse universiteiten?

Inhoudelijke toelichting
Het aantal ERC-toekenningen per Nederlandse universiteit verschilt sterk. De verschillen tussen universiteiten hebben onder andere te maken met de omvang van de universiteit en het al dan niet hebben van een universitair medisch centrum (umc). De UvA verkreeg verreweg de meeste ERC-beurzen, ongeveer dertien keer zoveel ERC-beurzen als de Universiteit van Tilburg.
 

Wat is het ERC-honoreringspercentage van Nederland in vergelijking met het Europese gemiddelde, per domein?

ERC honorreringspercentages per domein per jaar
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Notities: 2019 is exclusief gegevens Advanced Grants.

Inhoudelijke toelichting
In alle Kaderprogramma's worden ERC-beursaanvragen van onderzoekers verbonden aan een Nederlandse instelling relatief vaak gehonoreerd. in alle Kaderprogramma's wordt 12% van alle ERC-beursaanvragen gehonoreerd. Van de aanvragen vanuit Nederland werd in KP7 15% gehonoreerd en in H2020 en Horizon Europe (HEU) tot nu toe 16%.

Ten opzichte van het Europees gemiddelde scoort Nederland goed in de domeinen 'Physical Sciences & Engineering' en 'Social Sciences & Humanities'; het Nederlandse honoreringspercentage ligt gemiddeld 6% hoger dan in Europa. Ook in het Life Sciences-domein is het honoreringspercentage de laatste twee jaar gestegen. In het achterliggend bestand zijn meer cijfers te vinden per domein en per type grant (zie ‘Downloads’). Voor de meest recente jaren kunnen we dit niet in beeld brengen.