calendar tag arrow download print
datapublicatie
18 december 2019

Universitaire functies naar geslacht en leeftijd

Academische loopbanen
Deze publicatie laat de verdeling van mannen en vrouwen zien naar universitaire functie. In de eerste grafiek wordt een onderscheid gemaakt naar leeftijdsgroepen. De tweede grafiek laat de ontwikkeling zien in de tijd van het aandeel mannen en vrouwen per functie.

Het academisch carrièrehuis naar functie, leeftijd en geslacht, 2018 (in fte)

academisch carrierehuis 2018

Het academisch carrièrehuis naar functie, leeftijd en geslacht (in fte)

NL-verdeling mannen en vrouwen 98-18
Bron: VSNU / WOPI (Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie)
Notities: Voor beide grafieken geldt dat de cijfers exclusief het HOOP-gebied Gezondheid zijn. In de loop van de jaren is van de meeste academische ziekenhuizen het personeel van de medische faculteit overgegaan van de universiteit als werkgever naar het academische ziekenhuis. Het gebied Gezondheid laat om die reden een inconsistent beeld zien.

Inhoudelijke toelichting

Anno 2018 zien we dat, behalve bij de groep docenten, in alle wetenschappelijke functies het aandeel vrouwen (in fte) nog altijd kleiner is dan het aandeel mannen. Docenten zijn de uitzondering. Van alle docenten is 51% vrouw. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter het aandeel mannen. Leeftijd hangt ook samen met functie. Het merendeel van de promovendi (fte) zit in de leeftijdscategorie van 25 tot 29 jaar; hiervan is 57% man. Het merendeel van de hoogleraren (fte) is tussen 55 en 59 jaar oud; hier is het aandeel mannen 81%. 

Het aantal fte dat door vrouwen in de wetenschap wordt ingevuld is in de afgelopen jaren wel harder gestegen dan het aantal fte dat door mannen wordt ingevuld. Na een periode van groei tussen 1998 en 2003, is in de jaren 2004-2008 bij de mannen een kleine knik te zien. Daarna stijgt het aantal fte onder mannen gestaag, tot 15.722 in 2018. Het aantal fte dat door vrouwen wordt ingevuld laat een andere ontwikkeling zien. In de afgelopen jaren is dit aantal gestegen van 3.637 in 1998 naar 10.271 in 2018 (+182%). De groeiende werkgelegenheid aan universiteiten wordt dus in toenemende mate door vrouwen ingevuld. Het aandeel vrouwen met een wetenschappelijke functie aan de universiteit is daarmee toegenomen van 22% in 1998 tot 40% in 2018. Met elke stap op de carrièreladder lopen de verschillen tussen mannen en vrouwen meer uiteen; hoe hoger de functie, hoe kleiner het aandeel vrouwen.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.