calendar tag arrow download print
datapublicatie
10 oktober 2019

Inkomsten TNO naar financieringsbron

De indicator laat de omvang en ontwikkeling van de inkomsten van TNO naar financieringsbron zien.


Inhoudelijke toelichting
Tot en met 2008 groeien de inkomsten van TNO, met name door opdrachten, gevolgd door een korte terugval in 2009 en 2010. Een tweede periode van terugval is er na 2012. Deze terugval in totale financiering voor TNO na 2012 wordt veroorzaakt door dalingen bij alle financieringsbronnen, behalve Opdrachten privaat buitenland. In 2016 is sprake van een lichte stijging in de inkomsten. In 2017 dalen de inkomsten met € 68 miljoen. Dit wordt grotendeels (ongeveer € 62 miljoen) veroorzaakt doordat TNO de meerderheid van de aandelen in TNO Bedrijven heeft verkocht. Per 30 maart 2017 is TNO Bedrijven verder gegaan als First Dutch Innovations, waarin TNO een minderheidsaandeel heeft behouden. In 2018 gaat een groot deel van ECN verder als onderdeel van TNO. Hierdoor en door de investeringen in het toegepast onderzoek uit het regeerakkoord stijgt de rijksbijdrage in 2018 met € 40 miljoen.

De Rijksoverheid blijft de grootste financieringsbron voor TNO. Deze daalt in de periode 2010-2015 als gevolg van kabinetsbezuinigingen, om vervolgens weer iets te stijgen. Hij blijft in deze periode - behoudens enige schommelingen - redelijk stabiel in relatieve omvang (30%). Opdrachten privaat Nederland zijn vanaf 2009 flink gezakt, waardoor het aandeel ten opzichte van 2004 is gekrompen. Het aandeel Opdrachten privaat buitenland laat juist een stijgende lijn zien. Ook het aandeel Opdrachten internationaal is over de periode 2004-2013 toegenomen, maar vanaf 2014 neemt dit aandeel weer af. Door de deconsolidatie van TNO bedrijven kunnen we geen uitspraken doen over de ontwikkeling van de opdrachten na 2016.

Door de deconsolidatie van TNO bedrijven in 2017 en de fusie met ECN in 2018 is het lastig om iets te zeggen over de financiële ontwikkelingen na 2016.