calendar tag arrow download print
datapublicatie
11 februari 2019

Onderzoekprestaties en onderzoekinkomsten van universiteiten

De Nederlandse universiteiten en universitair medische centra hebben naast een onderwijsfunctie ook een onderzoekfunctie. In deze datapublicatie zetten we de ontwikkeling van het jaarlijks aantal peer reviewed publicaties en het aantal wetenschappelijke promoties die er plaats vinden, naast de ontwikkeling van de inkomsten voor onderzoeksopdrachten en de rijksbijdrage en de onderzoekscomponent daarvan. Alle bedragen zijn geindexeerd, waardoor de ontwikkelingen met elkaar vergeleken kunnen worden.

Inhoudelijke toelichting

De rijksbijdrage kent in deze periode een beperkte ontwikkeling; dat geldt met name voor de onderzoekcomponent. De inkomsten uit onderzoeksopdrachten derden zijn aanvankelijk sterker gestegen, maar blijken zich te stabiliseren. De prestaties, zowel in termen van de productie van artikelen als in termen van de aantallen promoties stijgen sterker.

De cijfers tonen aan dat de ontwikkeling van de 4TU's gelijke tred houdt met die van de universiteiten in zijn totaliteit. Inkomsten en prestaties liggen uit elkaar. De onderzoekcomponent voor de 4TU heeft zich nauwelijks ontwikkeld.

Voor een uitleg van de gebruikte afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

Meer data
Voor de achterliggende cijfers van de beide figuren zie dit spreadsheet.