calendar tag arrow download print
datapublicatie
26 januari 2018

Baten Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron

De indicator laat de omvang en ontwikkeling zien van de inkomsten van alle Nederlandse universiteiten naar inkomstenbron en zoemt in op de inkomstenbronnen van de afzonderlijke universiteiten.


Inhoudelijke toelichting
De totale baten van de universiteiten hebben zich sinds 2004 positief ontwikkeld, van 4,2 tot 6,8 miljard euro in 2016. De Rijksbijdrage blijft de grootste inkomstenbron voor de universiteiten, hoewel het aandeel ervan sinds 2004 is afgenomen van 61% tot 56%. Vooral de inkomsten uit "Werk voor derden" zijn sneller gestegen dan de Rijksbijdrage, waardoor het aandeel van deze inkomstenbron in de periode 2004-2016 is gegroeid, van 22% tot 27%. Het aandeel Collegegelden groeide licht van 7% naar 9%. Het aandeel "Overige baten" loopt terug van 10% naar 8%.

De Universiteit Twente (UT) heeft van alle universiteiten het grootste aandeel Rijksbijdrage, met 62% van de totale baten. Bij de Erasmus Universiteit (EUR) bestaan de baten voor minder dan de helft (46%) uit de Rijksbijdrage en zijn de aandelen van het Werk voor derden (30%) en de Overige baten (15%) naar verhouding groot. Ook de Radboud Universiteit (RU) en de Universiteit Leiden (LEI) verkrijgen 30% of meer van de inkomsten uit Werk voor derden. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft het laagste aandeel Werk voor derden (18%). Het aandeel van de collegegelden, cursus-, les- en examengelden is bij Tilburg University (TiU) met 13% relatief groot. 

Afkortingen
Universiteiten

Meer cijfers
Download het excelbestand voor meerjarige cijfers per universiteit.