calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Uitgaven OCW aan onderzoeksinstellingen

datapublicatie
17 november 2022
OCW uitgaven Wetenschap onderzoek
In deze datapublicatie laten we zien hoe de uitgaven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan wetenschappelijke onderzoeksinstellingen in de loop der jaren veranderen. Het gaat om uitgaven aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) (tot 2011), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Koninklijke Bibliotheek (KB) en internationale instellingen. De uitgaven zijn exclusief die voor het onderzoek aan hogeronderwijsinstellingen.

In het kort

  • Tussen 2000 en 2010 stijgen de uitgaven voor onderzoek en wetenschap van 750 miljoen naar bijna 1,2 miljard euro.
  • In 2011 is er een trendbreuk door de verplaatsing van uitgaven van TNO naar het ministerie van EZ.
  • In 2018 is een stevige toename zichtbaar in de uitgaven dankzij intensiveringen in de geoormerkte middelen en in de NWO-hoofdbekostiging.
OCW uitgaven op het gebied van onderzoek en wetenschap,  in % van het totaal en in miljoenen euro
Bron: OCW (jaarverslagen)
Notitie: De uitgaven zijn exclusief het onderzoek aan hoger onderwijsinstellingen en gaan over onderzoek en wetenschap in de brede zin des woords. De categorie 'overig' bestaat bijvoorbeeld onder andere uit bijdragen aan overige instituten en agentschappen zoals DUO, uit opdrachten, uit nationale coördinatie en uit kaderregelingen voor onderzoek en wetenschap. De geoormerkte subsidies bestaan onder andere uit het NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls), Grootschalige infrastructuur, Technologiestichting STW, en Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De trendbreuk tussen 2010 en 2011 komt vanwege de overheveling van het budget voor TNO naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Inhoudelijke toelichting 
Tussen 2000 en 2010 stijgen de uitgaven van het ministerie van OCW voor wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. In 2011 dalen ze (behalve door de overheveling van het TNO-budget naar het ministerie van EZK) vooral door de afname van de geoormerkte subsidies. Na wat schommelingen is er vanaf 2014 weer een toename van de middelen, waarbij vooral in 2018 een stevige toename zichtbaar is dankzij intensiveringen in de geoormerkte middelen en in de NWO-hoofdbekostiging. In 2019 is er juist groei in alle andere posten. Na 2020 daalt vooral de bekostiging van de wettelijke bibliotheekinstellingen.