calendar tag arrow download print
Image
Wetenschappelijke tijdschriften
factsheet
24 augustus 2020

Ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoeksprofiel van Nederland

Citatie-impactscore Publicaties Internationale vergelijking
De Nederlandse wetenschap heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld op het gebied van Gezondheid en Sociale wetenschappen. In die wetenschapsgebieden steeg de citatie-impact en de relatieve omvang van het aantal publicaties. In de wetenschapsgebieden Landbouw, Natuur en Techniek verloor Nederland terrein door de sterke opkomst van de Chinese wetenschap, net als andere westerse landen. Vergeleken met andere landen heeft Nederland in 2018 het kleinste aandeel publicaties op het gebied van Natuur en Techniek en het grootste aandeel op het gebied van Gezondheid.

De citatie-impact geeft aan in welke mate er naar wetenschappelijke publicaties wordt verwezen. Hoe vaker publicaties worden aangehaald, hoe hoger de wetenschappelijke impact van deze artikelen.

Deze factsheet gaat in op verschillen in citatie-impact en publicatievolume tussen wetenschapsgebieden. De Geesteswetenschappen zijn niet meegenomen, omdat op basis van de data voor deze gebieden geen betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. We vergelijken Nederland met 20 referentielanden, over de periode van 2000-2003 (aangegeven met 2003) tot 2015-2018 (aangegeven met 2018).

Deze factsheet is gebaseerd op publicatie- en citatiedata uit het CWTS citatie index-systeem, dat is gebaseerd op ruwe data van Web of Science. Deze data geven een indicatie van de ontwikkelingen, maar geven geen volledig beeld van alle aspecten die relevant zijn voor de kwaliteit en de omvang van de Nederlandse wetenschap.

Onderzoeksprofiel Nederland

In onderstaande figuur wordt de citatie-impactscore afgezet tegen een indicator van het volume: het percentage Nederlandse artikelen van het totaal aantal artikelen in een wetenschapsgebied. Met pijltjes is aangegeven welk profiel een gebied had in 2003 en welke het in 2018 heeft. Om de richting van de ontwikkeling over deze periode op een overzichtelijke manier aan te geven, is een rechte lijn getrokken tussen 2003 en 2018.

onderzoeksprofiel
Bron: CWTS citatie index-systeem, gebaseerd op ruwe data Web of Science, bewerking Rathenau Instituut.
Notities bij deze grafiek: De geesteswetenschappen zijn niet meegenomen, omdat een relatief klein deel van de citaties bij deze gebieden in Web of Science voorkomt (Van Leeuwen, 2013).

Ontwikkeling citatie-impactscore

Uit de bovenstaande grafiek blijkt een aantal ontwikkelingen:

 • Nederland doet het heel goed. De citatie-impactscore voor alle gebieden is in 2018 ruim boven het mondiale gemiddelde (1,0).
 • Ook neemt de citatie-impact voor bijna alle gebieden toe over de gehele periode. Uitzonderingen zijn de Techniek, waar de citatie-impact over de hele periode schommelt, maar in grote lijnen ongeveer gelijk blijft en de Natuur waar de citatie-impact daalt.
 • De wetenschapsgebieden Gezondheid en Sociaal maken de grootste ontwikkeling door.

Een vergelijkbaar beeld blijkt uit het aandeel publicaties dat behoort tot de top-10% meest geciteerde publicaties wereldwijd: alle gebieden scoren daarin (ruim) boven het gemiddelde en laten over de gehele periode een stijging zien. Uitzondering is opnieuw het wetenschapsgebied Natuur, dat daalt.

Nederland heeft zich kortom zodanig ontwikkeld dat alle wetenschapsgebieden nu ruim boven het mondiale gemiddelde scoren.

Ontwikkeling in volume

Bij het relatieve aandeel publicaties zien we voor Nederland een stijging in de wetenschapsgebieden Gezondheid en Sociaal en een daling voor de wetenschapsgebieden Landbouw, Natuur en Techniek. De opkomst van China speelt bij deze daling een grote rol. Het aandeel Chinese publicaties bij Landbouw, Natuur en Techniek is tussen 2003 en 20118 sterker gestegen dan bij de referentielanden, met respectievelijk 16, 16 en 24 procentpunten groei. Dit zorgt ervoor dat bij een ruime meerderheid van de referentielanden het aandeel Landbouw-, Natuur- en Techniek-publicaties achteruitgaat.

Wanneer China bij de referentielanden buiten beschouwing wordt gelaten dan blijft het aandeel Nederlandse Landbouw-, Natuur- en Techniek-publicaties ongeveer gelijk: Landbouw van 2,8% naar 2,6%; Natuur van 2,4% naar 2,6%; Techniek van 2,2% naar 2,2%. Bij Gezondheid en Sociaal stijgt het aandeel Nederlandse publicaties zonder China juist harder: Gezondheid van 3,0% naar 3,8%; Sociaal van 3,1% naar 4,2% van de productie van de referentielanden.

In onderstaande paragrafen gaan we nader in op de citatie-impactscore en het aandeel van Nederlandse publicaties, door expliciete vergelijking met de referentielanden.

Citatie-impactscore: vergelijking met referentielanden

Nederland staat in 2018 voor alle wetenschapsgebieden in de top-5 van referentielanden met de hoogste citatie-impactscore. In onderstaande tabel is de positie van Nederland voor ieder gebied onderstreept. Wat opvalt:

 • Voor Sociaal heeft Nederland in 2018 de hoogste citatie-impactscore van alle landen.
 • Bij Landbouw bekleedt Nederland de tweede plek, na Singapore.
 • Bij Gezondheid staat Nederland in 2018 derde, na het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
 • Bij Techniek staat Nederland op de vierde plek en bij Natuur op de vijfde plek.
 • Het enige andere land dat in 2018 voor alle gebieden in de top-5 staat is het Verenigd Koninkrijk.
Top5
Bron: CWTS citatie index-systeem, gebaseerd op ruwe data Web of Science, bewerking Rathenau Instituut.

  Ontwikkeling positie Nederland

  Als we kijken naar de ontwikkeling van de citatie-impactscore sinds 2003 in vergelijking met de referentielanden, dan zien we het volgende:

  • Nederland heeft zich sterk ontwikkeld op het gebied van Sociale wetenschappen: in 2003 stond Nederland op plaats 6 en in 2018 op plaats 1.
  • Nederland stond voor Landbouw over de gehele periode in de top-3.
  • Nederland stond voor Gezondheid over de gehele periode in de top-4.
  • Voor Natuur is Nederland gezakt van de derde plaats in 2003, naar de vijfde in 2018.
  • Voor Techniek is Nederland gestegen van de zesde plaats in 2003, naar de vierde in 2018.

  Citatie-impact op disciplineniveau

  Ook binnen de wetenschapsgebieden scoort Nederland op bijna alle disciplines (ruim) boven het mondiale gemiddelde in 2018. Er zijn vier disciplines waar de citatie-impactscore meer dan 10% gedaald is, alle binnen de Natuur en Techniek:

  • computerwetenschappen
  • fysica en materiaalkunde
  • wiskunde
  • instrumenten en instrumentarium.

  In de bijlage staan de gegevens op disciplineniveau.

  Publicatie-output: vergelijking referentielanden

  In onderstaande figuur zien we per land de procentuele verdeling van de publicaties over de wetenschapsgebieden in 2018, gerangschikt op het aandeel Natuur. Dan valt meteen op dat Nederland het kleinste aandeel Natuur- en Techniekpublicaties heeft. Verder valt op dat Nederland het grootste aandeel publicaties heeft in Gezondheid. Nederland heeft ook een groot aandeel publicaties in de Sociale wetenschappen.

  Over de periode 2003-2018 stijgt voor Nederland het aantal publicaties bij alle wetenschapsgebieden. Het aantal publicaties voor Sociale wetenschappen en Gezondheid is in Nederland ook harder gegroeid dan het gemiddelde van de referentielanden.

  De publicaties voor Techniek, Landbouw en Natuur zijn bij de referentielanden gemiddeld juist sterker gestegen dan in Nederland. Uit de data blijkt een sterke invloed van China. Over de hele periode stijgt het totaal aantal Chinese publicaties met ongveer 800% veel sterker dan in andere landen.

  Als we China buiten beschouwing laten, dan zien we dat de ontwikkeling van het aantal Nederlandse publicaties voor Techniek, Landbouw en Natuur veel dichter bij de ontwikkeling voor de referentielanden ligt.

  Publicatie-output op disciplineniveau

  De volumegroei van de disciplines laat een vergelijkbaar beeld zien. Bij alle Sociale disciplines nemen de Nederlandse publicaties sterker toe dan in de referentielanden. Voor alle Natuur en Techniek disciplines, behalve sterrenkunde is de stijging juist sterker in de referentielanden. Ook als we China buiten beschouwing laten, is de stijging bij veruit de meeste Natuur en Techniek disciplines sterker bij de referentielanden.

  Gezondheid laat een gemengd beeld zien. Waar Nederland bijvoorbeeld bij Gezondheidswetenschappen meer gestegen is dan de referentielanden, zijn op het gebied van Fundamentele medische wetenschappen de referentielanden meer gestegen.

  In de bijlage zijn meer gegevens beschikbaar over de disciplines.

  Tot slot

  We hebben gezien dat de citatie-impactscore sinds 2003 het hardst gestegen is voor de gebieden Sociaal en Gezondheid. Ook het aandeel publicaties ten opzichte van de referentielanden is voor deze gebieden gestegen.

  In vergelijking met andere landen publiceert Nederland in 2018 het meest op het gebied van Gezondheid en ook relatief voor voor Sociaal. Voor Natuur en Techniek was de citatie-impactscore in 2003 al ruim boven het mondiale gemiddelde; die is sindsdien ongeveer gelijk gebleven en voor Natuur iets gedaald. Voor Landbouw is de citatie-impactscore in deze periode sterk gestegen. Het aandeel publicaties ten opzichte van andere landen is gedaald, met name door de sterke opkomst van de Chinese wetenschap. Zonder China blijft het aandeel ongeveer gelijk. In vergelijking met andere landen publiceert Nederland in 2018 het minst op het gebied van Landbouw, Natuur en Techniek.   

  Het is lastig om de geconstateerde verschillen tussen de gebieden nader te verklaren. Dit komt onder andere doordat het niet mogelijk is om de data over publicaties te combineren met (internationale) cijfers over fte’s of uitgaven, omdat daarbij een andere indeling gebruikt wordt en omdat de correlatie sterk kan verschillen tussen de gebieden. 

  Om een globale indicatie te kunnen geven, hebben we gekeken naar de Nederlandse R&D-uitgaven in de publieke sector verdeeld over vier eenheden: 'alfa/gamma', 'bèta', 'landbouw' en 'medisch'. De data zijn alleen beschikbaar voor de periode 2007-2015. Dan zien we dat de R&D-uitgaven bij 'landbouw' gestegen zijn met 21% en bij 'bèta' met 24%, maar dat de uitgaven aan 'alfa/gamma' en 'medisch' onderzoek harder zijn gestegen, met 40% respectievelijk 49% (Eurostat-cijfers). Dit ondersteunt het beeld van de ontwikkelingen van de Nederlandse wetenschap, zoals in dit factsheet geschetst.  

  Over de data

  • De publicatie- en citatiedata zijn afkomstig uit het CWTS citatie index-systeem, dat is gebaseerd op ruwe data van Web of Science. Daarbij is gekeken naar de categorieën ‘journal article’ en ‘review’. Bij gegevens over wetenschappelijke publicaties is het gebruikelijk om periodes van vier jaar te nemen, om grote uitschieters te dempen. Elk jaartal in deze factsheet omvat daarom een periode van vier jaar, bijvoorbeeld 2018 betreft de periode 2015-2018.
  • De cijfers zijn genormaliseerd per gebied: gecorrigeerd voor verschillen in citatiecultuur tussen de gebieden. De data zijn gebaseerd op 'fractional counting': bij een publicatie waar is samengewerkt zijn de citaties met behulp van ‘fractional counting’ over de auteurs verdeeld. Dit in tegenstelling tot de 'full-counting'-methode, waarbij een samenwerkingspublicatie voor elke auteur volledig wordt meegeteld en dus zwaarder telt naar gelang het aantal auteurs. Met 'fractional counting' telt een publicatie met meerdere auteurs even zwaar als een publicatie met 1 auteur (zie Waltman en van Eck, 2015).
  • De data zijn beschikbaar op gebiedsniveau en op disciplineniveau. De cijfers op disciplineniveau zijn niet te aggregeren naar het niveau van de gebieden.
  • Bij informatie over aantallen publicaties hebben we Nederland vergeleken met 20 referentielanden: Australië, België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zuid-Korea en Zwitserland. Nederland wordt op wetenschappelijk gebied vaak vergeleken met deze landen. De citatie-impactscore zegt iets over de positie van Nederland ten opzichte van alle landen in de wereld. 
  • Voor de landenafkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

  Bronnen

  • Het CWTS citatie index-systeem, dat is gebaseerd op ruwe data van de Web of Science databestand  
  • Eurostat
  • Van Leeuwen, T.N. (2013). Bibliometric research evaluations, Web of Science and the social sciences and humanities: a problematic relationship? Bibliometrie - Praxis und Forschung, band 2 DOI: http://dx.doi.org/10.5283/bpf.173
  • Waltman, L. en N.J. van Eck (2015). Field-normalized citation impact indicators and the choice of an appropriate counting method. In: Journal of Informetrics 9, blz. 872–894. Elsevier.