calendar tag arrow download print
datapublicatie
03 december 2019

Tijdelijk en vast aangestelde wetenschappers

De indicator laat de ontwikkeling zien van het universitaire wetenschappelijk personeel naar functiecategorie: totaal en tijdelijk.

Inhoudelijke toelichting

De groei in het aantal promovendi heeft geleid tot een verdubbeling tussen 1998 en 2003. De toename in het aantal promovendi vlakt af na 2011, maar laat vanaf 2016 weer een toename zien. Het aantal overig wetenschappelijk personeel laat vanaf 2004 een stijgende lijn zien. Het aantal hoogleraren is van 1997 tot 2005 vrij constant gebleven, maar vanaf 2006 is er een licht stijgende trend. Na een dalende trend in het aantal universitair hoofddocenten (UHD's) tussen 1998 en 2006 is de trend vanaf 2007 ook voor de UHD's licht stijgend, met in 2016 een sterkere stijging (5%). De categorie ondersteunend en beheerspersoneel (OBP), niet in de figuur opgenomen vanwege de omvang ervan, is in de periode 1998-2018 bijna 12% gestegen van 16.846 naar 18.871 fte.

In de periode 2005-2018 blijft het percentage tijdelijke contracten bij de UHD’s en promovendi redelijk constant. De promovendi hebben bijna allemaal een tijdelijk contract. We zien dat vooral een groter deel van de universitair docenten (UD’s) en het overige wetenschappelijke personeel (zowel onderwijs, onderzoek als overig) een tijdelijk contract gekregen heeft. Onder hoogleraren neemt het aantal tijdelijke contracten juist af. In 2017 daalt het percentage werknemers met een tijdelijk contract licht voor alle functiecategorieën, met uitzondering van het OBP welke licht stijgt. In 2018 wordt deze trend voortgezet, met uitzondering van de functiecategorieën UHD, overig wetenschappelijk personeel onderzoek en promovendi.

Als we kijken naar het totaal wetenschappelijk personeel, dan zien we dat het percentage tijdelijke contracten tot en met 2016 stijgt. Na 2016 zien we een daling in het percentage tijdelijke contracten. In 2018 had 57% een tijdelijk contract tegenover 61% in 2016. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.